our journal

Decizjoni tal-Qorti tal-Appell dwar il-Kaz tal-La Valette Multi Manager Property Fund

Il-Finco Treasury Management Ltd tavza li b'erba' decizjonijiet li nghataw it-Tnejn 16 ta' Dicembru 2019, il-Qorti tal-Appell laqghet l-appell tal-Bank of Valletta li is-“Settlement Agreement” tas-26 ta’ Mejju 2011 fir-rispett tal “La Vallette Multi Manager Property Fund” milhuq bejn il Bank u l-Investituri tal-Fond m’huwiex sindakabli ai termini ta Parti VII tal-Att dwar l-Affarijiet tal-Konsumatur li timplimenta l-“Unfair Contract Terms Directive” tal-Unjoni Ewropea.

Il-Qorti ma dahlitx fil-mertu tal-ilment tal-investituri ghaliex iddecediet fuq punt ta' ligi illi Parti VII tal-Att dwar l-Affarijiet tal-Konsumatur li jimplimenta d-Direttiva dwar Kuntratti Ingusti ma japplikawx ghas-“Settlement Agreement” tas-26 ta' Mejju 2011.

Ghaldaqstant, il-Qorti tal-Appell ma qablitx mad-decizjoni tal-Arbitru ghas-Servizzi Finanzjarji tat-23 ta’ Frar 2018 li kienet laqghat l-ilment ta circa 400 investitur fil-Fond u ordnat kumpens ta circa Euro 3.4 miljun, u ghaldaqstant id-decizjoni tal-Arbitru giet imhassra.

Finco Treasury Management Ltd qieghda, flimkien mal-konsulenti legali taghha, taghmel analizi tad-Decizjonijiet.

Il-kazijiet l-ohra thallew ghad-decizjoni ghall-10 ta' Jannar 2020.

Klikkja hawn biex tara id-dettallji tas-sentenza

Contact Us

Please don't hesitate to contact us should you have any further questions.

Finco Trust Services Limited is a limited liability company authorised under the Trusts and Trustees Act (Cap. 331) by the Malta Financial Services Authority.

Finco Treasury Management Limited is a limited liability company authorised under the Investment Services Act (Cap. 370) and the Financial Institutions Act (Cap. 376) by the Malta Financial Services Authority.

Finco Offices
The Bastions Office No.2,
Triq Emvin Cremona
Floriana FRN 1281, Malta
Tel. (+356) 21220002
Email: [email protected]