our journal

Il-la valette multi manager property fund tilwima mal-la valette funds sicav, bov u vfm stqarrija ta’ aggornament ghall-istampa

Finco Treasury Management Ltd (“Finco”) tavza li fil-granet li ghaddew issottomettew numru sostanzjali ferm ta’ lmenti f’isem investituri fil-La Valette Multi Manager Property Fund (“il-Fond”) lill-Arbitru ghas-Servizzi Finanzjarji in konnessjoni mat-tilwima mal-La Valette Funds SICAV, il-Fund Manager tal-istess Fond, il-Valletta Fund Management Ltd (“VFM”), u l-Kustodju tal-Fond (u intermedjarju ta’ bejgh ewlieni), il-Bank of Valletta plc (“BOV”). 

 

L-investituri li ssottomettew l-ilment taghhom lill-Arbitru jikkonsistu kemm fi investituri li kienu rcevew €0.75 kull sehem fi Gunju 2011 kif ukoll ohrajn li kienu rcevew €0.25 addizzjonali fi Jannar 2013.  L-ishma fil-Fond kienu nxtraw bi prezzijiet sa  €1.1650 kull sehem, u dan apparti kummissjoni inizzjali ta’ 4%, u l-imghax mitluf.  L-investituri isostnu li ma gewx restawrati fil-pozizzjoni finanzjarja precedenti ghall-investiment u dan minkejja li l-Fond tmexxa b’mod kuntrarju ghal dak li kien jistabilixxi l-Prospectus tal-Fond.  Tabilhaqq ir-Restrizzjonijiet ta’ Investiment – jigifieri l-eskluzjoni li jsiru certu investimenti spekulattivi – kienu miksura mis-SICAV  u mill-VFM b’mod manifest, kontinwu u ripetut fir-rigward tal-parti l-kbira tal-investimenti li ghamel il-Fond, u kien dan li kkawza t-telf massicc involut.  Aghar minn hekk, il-BOV, bhala Kustodju li kellu jaghmel ghassa fl-interess tal-investituri, hareg rapporti foloz lill-investituri ta’ kull sena fejn b’mod zbaljat zvijjhom meta kkonferma li l-Fond kien qed jigi gestit skond il-Prospett.  Dawn l-allegazzjonijiet kienu kkonfermati mill-MFSA li imponiet ukoll multi rekord kontra l-VFM u l-BOV.  Dawn tal-ahhar ma appellawx is-sanzjonijiet imposti.

 

Finco irid  jawgura li l-BOV testendi l-koperazzjoni kollha taghha fil-process tal-Arbitru, u mhux li, b’mod miftuh jew minn taht, tipprova timmanuvra u timmina l-istess process.  Finco tfakkar lil BOV u lil VFM dak li kkommetta ruhu c-Cerman taghhom, John Cassar White f’Dicembru 2014 meta stqarr bil-miktub taht il-firma tieghu dan li gej:

 

“Jien ghadni nemmen li jekk jinholoq mekkanizmu li permezz tieghu arbitru independenti mahtur skond il-ligi jerga’ jidhol f’kazijiet bhal tieghek u ta’ ohrajn li thossu li ghandkom ilmenti fondati fuq il-mod kif gejtu ittrattati, dawn il-kazijiet jistghu jkunu rizolti.


“Naturalment dan ma jiddependix mill-Bank, izda ahna impenjati li noffru koperazzjoni shiha lil xi ufficjal pubbliku, bhalma jista’ jkun Arbitru ghas-Servizzi Finanzjarji, li jkun irid jerga jezamina dawn il-kazijiet.


“Inwieghed ukoll li jekk jinholoq mekkanizmu legali biex jergghu jkunu ezaminati lmenti bhal tieghek, il-Bank jaghti l-koperazzjoni shiha tieghu lil min ikun mahtur legalment biex jezamina dawn il-kazi”.


 

Paul Bonello, Finco Treasury Management Ltd

Contact Us

Please don't hesitate to contact us should you have any further questions.

Finco Offices
The Bastions Office No.2,
Triq Emvin Cremona
Floriana FRN 1281, Malta
Tel. (+356) 21220002
Email: info@fincotrust.com